Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Trung Tâm Dịch vụ, Truyền thông và Tổ chức sự kiện > Tin tức > Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM

Leave a Reply